Samochody ciężarowe

Samochody ciężarowe

Poradnik dla uzyskującego odstępstwo

Sprawdź dla jakich pojazdów możesz uzyskać odstępstwo od przepisów

 

Gdy Twój pojazd przekracza wartości określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, a masz uzasadnioną potrzebę wykorzystania go na drogach publicznych możesz złożyć wniosek o odstępstwo od przepisów.

 

Kiedy możesz wnioskować o odstępstwo?

 

Jeśli przewozisz towary ponadgabarytowe (niepodzielne elementy maszyn i urządzeń, mostów, suwnic czy elektrowni wiatrowych), użytkujesz pojazd o specjalnej konstrukcji (np. zamiatarkę ulic z kierownicą po prawej stronie), albo chcesz poruszać się po drogach dźwigiem samojezdnym czy pompą do betonu, możesz wnioskować o odstępstwo od warunków technicznych. Aby spełnić wymagania, stawiane pojazdom ponadnormatywnym zwykle należy uzyskać odstępstwo w zakresie dopuszczalnej masy całkowitej, dopuszczalnych nacisków osi czy wymiarów.

Odstępstwo udzielane jest wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, dlatego nie dotyczy m.in. przewozów towarów sypkich lub podzielnych albo pojazdów, których elementy ponadnormatywne można łatwo zdemontować.

Odstępstwo jest udzielane na konkretny pojazd, w przypadku zmiany właściciela pojazdu nie trzeba występować o nie ponownie pod warunkiem, że informacja o odstępstwie jest wpisana do dowodu rejestracyjnego.

W przypadku pojazdu już zarejestrowanego, możliwe jest zwiększenie jego parametrów technicznych po przedstawieniu zaświadczenia od producenta dopuszczającego taką możliwość, lub wyższych wartości wskazanych na tabliczce znamionowej pojazdu.

 

Na co należy zwracać uwagę?

 

Podstawą do wydania odstępstwa są przekroczone parametry administracyjne, stwierdzone niezgodności z warunkami technicznymi lub stwierdzone usterki wyszczególnione w zaświadczeniu o przeprowadzonym badaniu technicznym podczas badania technicznego w Stacji Kontroli Pojazdów. Należy zwrócić uwagę, by wszystkie elementy niezgodne z przepisami znalazły się na zaświadczeniu o przeprowadzonym badaniu technicznym i wniosku.

We wniosku wskaż maksymalne wartości liczbowe, o które występujesz. Przykładowo, jeśli producent pojazdu dopuszcza dopuszczalną masę całkowitą wyższą niż tą określona w przepisach możesz wnioskować o wartość deklarowaną przez producenta. Analogicznie, w przypadku naczep niskopodwoziowych o zmiennej długości, możesz wnioskować o odstępstwo w zakresie jej maksymalnego rozsunięcia.

W przypadku pełnomocnictw należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowego wystawcę pełnomocnictwa imiennego, uprawnionego do reprezentacji podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Jak uzasadnić wniosek?

 

 

Odstępstwo nie jest przyznawane w każdym przypadku, dlatego niezbędne jest uzasadnienie wniosku i przedstawienie powodów, dla których odstępstwo w tym przypadku jest niezbędne. Pamiętaj, żeby w uzasadnieniu wniosku napisać o działalności Twojej firmy (przewozy ponadnormatywne, usługi dźwigowe etc.), wskaż w jakim charakterze pojazd będzie wykorzystywany (transport gabarytów, ratownictwo drogowe etc.) i dlaczego dane działania muszą być wykonywane pojazdem przekraczającym przyjęte normy

 

Opłaty

 

10,00zł – opłata skarbowa za udzielenie odstępstwa Opłatę można wnieść przelewem na rachunek bankowy: „Urząd Miasta Stołecznego Warszawy zm.) Centrum Obsługi Podatnika”, ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa Nr konta 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070 Tytuł przelewu Opłata skarbowa za odstepstwo od warunków technicznych i ze wskazaniem w tytule przelewu jednoznacznie, jakiego pojazdu dotyczy opłata.

 

Podstawa prawna:

 

Art. 67 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego
wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022, z późn. zm.)

X